top of page

                                                   De Huizen (of levensgebieden)

Bij de interpretatie van de horoscoop vertegenwoordigen de huizen de verschillende levensgebieden. Het huis waarin een planeet staat, schetst het decor of de achtergrond waartegen de handelingen plaatsvinden. Het geeft aan om welk levensgebied het gaat. 


Het huis waarin de Zon zich bijvoorbeeld bevindt, wijst op het levensgebied dat het meest door de uiting van persoonlijke kracht wordt beïnvloed. Het geeft aan hoe en waar iemand zich door creativiteit en wilskracht zal onderscheiden. 


Het eerste huis. 

Het eerste huis (of ascendant) komt overeen met het vuurteken Ram, een teken dat zich aan de buitenwereld duidelijk kenbaar maakt. Het gaat in dit huis om iemands persoonlijke optreden, de eerste indruk die je achterlaat. Iemand met Zon in 1  is naar buiten toe duidelijk voelbaar aanwezig en komt over als een sterke persoonlijkheid. Maar bij een moeilijke plaatsing kunnen ook egoïsme en bazigheid naar voren komen.  Heb je bijvoorbeeld Ascendant Ram dan kom je in de regel direct en assertief over op de ander.  Met een Ascendant Maagd ben je veel meer 'een kat uit de boom kijker'  vanwege je afwachtende en kritische houding.  


Het tweede huis.

Het tweede huis komt overeen met het aardeteken Stier, een teken waarbij de materiele zekerheid voorop staat. Het tweede huis is verbonden met het eigen bezit en daarmee ook met geld, waardevolle eigendommen, waardepapieren en dergelijke. Ook zelfwaardering en hoe we met ons bezit/geld omgaan zien we in het tweede huis terug (geef je makkelijk geld uit of ben je juist spaarzaam). 


Met de Zon in het tweede huis heeft iemand grote behoefte om zijn bestaanszekerheid veilig te stellen (appeltje voor de dorst).  Zijn familie en vrienden kunnen zelfs als bezit ervaren worden. 

Vanwege het materiele aspect vinden we in dit huis ook de schoonheid voor mooie dingen en kunst (ook zelfgemaakte kunst) terug. 


Het derde huis. 

Het derde huis komt overeen met het luchtteken Tweelingen, een teken waar de (feitelijke) communicatie centraal staat.  Allerlei communicatievormen en middelen vallen hieronder zoals brieven, kranten,  telefoon, boeken, korte sociale contacten, maar ook de auto en de spoorwegen. Het is het huis van het praktische verstand en de ontwikkeling van het nauwkeurig en logisch redeneren. 


In dit huis wordt de basis gelegd voor verdere geestelijke ontwikkeling en bewustzijn (het negende huis). We moeten dus niet te licht over dit huis denken. Daarnaast, doordat hier de basis wordt gelegd,  vindt er in huis 3 (wanneer er persoonlijke planeten in staan zoals de Zon of Venus) veel uitwisseling plaatst met de directe omgeving waarin je opgroeit. Vandaar dat de contacten met broers/zusters, de buren en het lager onderwijs ook onder dit huis vallen. 

 

Het vierde huis.

Het vierde huis komt overeen met het waterteken Kreeft, een huiselijk en bemoederend teken. Vandaar dat de huiselijke omstandigheden en onze jeugd door het vierde huis worden aangegeven. Ook onze oude dag en de omstandigheden ervan vinden we in huis 4 terug. In het tweede huis vinden we onze bestaanszekerheid;  in het vierde onze bestaansveiligheid en hoe we daar gestalte aangeven. 


Warme huiselijkheid, een soort schulp waarin we terug kunnen kruipen en een veilige plek zijn erg belangrijk voor iemand met Zon in het vierde huis. Betrokkene is graag thuis en wil zich thuis optimaal kunnen ontplooien. Maar Zon in 4 is ook wat gesloten en vindt het moeilijk met zijn werkelijke gevoelens voor de dag te komen, hoe ontwikkeld het gevoel ook is. 


Het vijfde huis. 

Het vijfde huis komt overeen met het vuurteken Leeuw, het teken van ons ego.  In dit huis willen we graag iets van onszelf laten zien en zoeken in dit huis naar zelfbevestiging. Het is wat dat betreft een vrij ik-gericht huis. Hier doen we aan zelfontplooiing, maar op onze eigen (unieke) manier. Het is daarbij ook het huis van spel en vermaak zoals amusement, uitjes, liefdesperikelen, liefhebberijen, hobby's, kinderen.  Zaken die het leven veraangenamen, gezellig maken. Relaties die hier min of meer ontstaan hoeven geen blijvend karakter te hebben. Er kunnen kinderen uit voort komen,  vandaar dat kinderen ook in dit huis worden geplaatst. Maar 'kinderen' staat ook voor creativiteit en en iets nieuws willen creëren. 


Zon in 5 heeft de behoefte een leidende rol te spelen en wil de aandacht op zichzelf te vestigen. Iemand met Zon in het vijfde huis kan doorgaans ook goed met kinderen opschieten.


Het zesde huis.

Het zesde huis komt overeen met het aardeteken Maagd, het teken van werk, lichamelijke gezondheid (ook ziekte) en dienstbaarheid. Het zesde huis geeft daarom aan hoe we met ons lichaam omgaan en hoe we tegenover hygiëne, voeding en de verzorging daarvan staan. Toegespitst op ons werk geeft dit huis informatie over onze instelling tegenover werk en werkomstandigheden. En hoe we door middel van werk onszelf kunnen verbeteren. We hebben op dat punt ons kritische en analytische blik nodig (zelfreflectie).

 

Iemand met Zon in 6 stelt zich dienstbaar op, door te helpen en vooral door te werken. Mensen met Zon in 6 treffen we vaak aan in dienstverlenende beroepen (sociaal werker, arts en dergelijke). Klein zelfstandigen en mensen met vrije beroepen treffen we hier ook aan.  Iemand met Zon in 6 is kritisch en wil alles zo goed mogelijk doen.  En dat maakt betrokkene ook gevoelig voor de mening van anderen.Het zevende huis.  

Het zevende huis komt overeen met het luchtteken Weegschaal, het teken van de sociale relaties. Vandaar dat het zevende huis heerst over huwelijksrelaties, intieme vriendschappen, contacten met het publiek, beroepsmatige samenwerking, wettelijke aangelegenheden en tot stand komen van contracten en overeenkomsten (het derde huis heerst over de contracten zelf). 


Iemand met Zon in het zevende huis hecht veel waarde aan het huwelijk. Betrokkene heeft een diepe behoefte om met iemand samen te leven maar ook om samen een groeiproces door te maken.  Daarbij wil betrokkene zich ook graag laten gelden en dat kan in het ergste geval tot de nodige conflicten leiden. De kunst is om samen met je partner op zoek te gaan naar een balans tussen wat goed is voor jezelf en wat goed is voor je partner. Je kunt nu eenmaal niet in alles hetzelfde zijn. 


H​et achtste huis.

Het achtste huis komt overeen met het waterteken Schorpioen, het teken van alles wat verborgen is: onze geheimen, angsten, complexen, het geheimzinnige, het occulte, de dood (ook testamenten, nalatenschappen) en het seksuele. 

Het omvat wat we noemen ons persoonlijk onbewuste; dat wat we vergeten zijn, dat wat we niet meer willen weten en verdrongen hebben, maar ook onze verborgen mogelijkheden en gaven. Het is het huis van 'wij hebben' tegenover het 'ik heb' van het tweede huis. Daarom valt ook het geld en bezittingen van de partner in het achtste huis.


Iemand met Zon in het achtste huis is intens bij de dingen betrokken en rust niet voordat hij de onderste steen boven heeft. In zichzelf en zijn omgeving kan hij voortdurend graven naar wat mensen psychisch drijft en motiveert. Van nature hebben mensen met Zon in 8 daarom belangstelling voor psychologie, psychiatrie en parapsychologie.

Maar ook een diepzeeduiker of een chirurg kan zijn Zon in het achtste huis hebben staan (uiteraard ook afhankelijk van het niveau van iemand).  Iemand met Zon in 8 wordt gezien als geheimzinnig, een eenling die door hoge pieken en diepe dalen gaat.


Het negende huis. 

Het negende huis komt overeen met het teken Boogschutter, het teken van het avontuur en het verbreden van onze horizon zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Het ontwikkelen van een visie op het leven, je mening kenbaar maken, het aanhangen (of veranderen) van een religie, je verdiepen in filosofie, de wetenschap, het maken van een verre reis, het lezen van een goed boek, studeren: allemaal negende huis aangelegenheden. 


Iemand met Zon in negende huis houdt van studeren en reizen (kan ook geestelijk). Er bestaat een grote interesse voor cultuur, kunstvormen en tradities van vreemde landen en verre oorden. Betrokkene wil graag de zin van het leven ontdekken, is onderzoekend ingesteld en op de toekomst gericht. Het is mogelijk dat iemand met Zon in het 9e  zelf te pas en te onpas zijn mening ventileert zonder met de ander rekening te houden.  


Het tiende huis. 

Het tiende huis komt overeen met het aardeteken Steenbok, het teken van onze ambities en verantwoordelijkheden in de samenleving. Het tiende huis heerst daarom over iemands uitgangsbasis met betrekking tot de samenleving (het vierde huis heerst over ons persoonlijk leven). Onze reputatie, ons aanzien en onze erkenning liggen in dit huis besloten. Het tiende huis toont iemands ambitie en hoe deze ambitie vorm krijgt.


Iemand met Zon in het tiende huis laat zich doorgaans door anderen weinig vertellen. Hij is de baas over zijn eigen leven met zijn eigen normen en waarden. Betrokkene heeft daarbij de behoefte een autoriteit te zijn op een bepaald gebied. (bijv. de politiek, een eigen bedrijf). Betrokkene heeft over het algemeen een krachtig beeld van zichzelf maar kan ook te eerzuchtig overkomen en (teveel) twijfelen aan zijn eigen identiteit. 


Het elfde huis.

Het elfde huis komt overeen met het luchtteken Waterman, het teken van vriendschap en broederschap. Daardoor vinden we sociale contacten, groepscreativiteit en interactie in dit huis terug. Zijn tegenpool is het vijfde huis, huis van de individuele creativiteit. 

Het elfde huis geeft informatie over de manier waarop en de mate waarin het individu in staat is vriendschappen te sluiten en te onderhouden, te praten over zijn ideeën en opvattingen, en mee te werken in groepen op basis van gelijkheid. 


Iemand met Zon in het elfde huis deelt zijn interesses graag met anderen en duidt ook op leiderschapskwaliteiten in groeps- of verenigingsverband en bij een positieve plaatsing zijn veel goede contacten met geestverwanten het gevolg. 

Bij een moeilijke plaatsing wil iemand zich met Zon in 11 zichzelf  teveel laten gelden waardoor hij te weinig rekening houdt met de groep.  Maar doorgaans trekt Zon in 11 vrienden aan die aan hem gewaagd zijn en een stimulerende invloed kunnen uitoefenen. 


Het twaafde huis.

Het twaalfde huis komt overeen met het waterteken Vissen, het teken van onze diepere emoties, het ongrijpbare en het verborgene. Het twaalfde huis heerst over het collectief onbewuste; het totaal van onbewuste herinneringen, emotionele ervaringen en houdingen. Het is de diepste laag van de menselijke psychen, vandaar ook die ongrijpbaarheid. In dit huis ben je alleen met jezelf en met je emoties. 


In het 8e huis praat je bijvoorbeeld met een psycholoog over je emoties en wat je hebt meegemaakt,  in het 12e huis verwerk je ze: door bijvoorbeeld lekker een potje te janken of te schreeuwen. Of je gaat alleen een strandwandeling maken. Of je gaat op Yoga. 

Op maatschappelijk niveau houdt het twaalfde huis verband met ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, religieuze afzondering en plaatsen om alleen te zijn. 


Iemand met Zon in het twaalfde huis kan het moeilijk vinden zijn persoonlijkheid vorm te geven en zichzelf te uiten.  Het is ook mogelijk dat hij juist ervaart hoe betrekkelijk het leven is.  Betrokkene voelt dat hij een deel is van een veel groter geheel. Dan is Zon in 12 in staat een sterk en diep innerlijk leven op te bouwen, waarin de eenheid van alles dat leeft centraal staat. Indien hij een leidende positie inneemt doet hij dat achter de schermen.  

  

   


 ​
 


bottom of page